You are currently viewing Opprettelse av St. Barbara menighet

Opprettelse av St. Barbara menighet

St. Barbara menighet ble 20. mai 2021 formelt opprettet, og p. Khiem Duc Nguyen ble utnevnt til sogneadministrator 15. august.

Dekret fra Biskopens kontor

En biskops pastorale ansvar for Guds folk i hans bispedømme består bl.a. i å sørge for at man på hensiktsmessige steder innenfor bispedømmet har sakrale bygninger og andre pastorale sentra dit de troende kan søke, og i å etablere fast geistlig tjeneste som på en tjenlig måte kan nå de troende.

Det vil derfor i den gamle bergverksby Kongsberg bli vigslet en katolsk kirke med tittel og under vern av bergversarbeidernes gamle vernehelgen den hellige Barbara av Nikomedia. Dette gir de troende et sted der de kan delta i de liturgiske feiringer, men uten at dette innebærer noen begrensing i muligheten til å søke til andre kirker og messesteder.

I tilknytning til denne kirke vil det bli utnevnt en sogneprest som får det pastorale ansvar for de troende i Kongsberg samt i ulike omland der sogneprestene i Drammen og Porsgrunn til nå har hatt ansvar, prester som på grunn av deres menigheters tallmessige størrelse ikke har hatt de samme muligheter som en ny sogneprest i Kongsberg vil ha, til å yte en optimal pastoral tjeneste. I den anledning vil det bli etablert et nytt sogn. Et sogn i Den katolske kirke en «en bestemt og fast etablert menighet» av troende i et bispedømme «for hvem den pastorale omsorg under diøcesanbiskopens autoritet blir overdratt til en sogneprest som dets egen hyrde» (CIC, kan. 515, § 1).

Etter å ha hørt presterådet og etter å ha vurdert hva som kan gi den beste pastorale betjening av de troende, dekreterer jeg i samsvar med CIC kan. 515, § 2, at det med virkning fra 15. august 2021 opprettes et nytt sogn i vårt bispedømme med navn «St. Barbara menighet». Når kirken i Kongsberg er vigslet, vil den bli menighetens sognekirke.

Sognet avdeles fra St. Laurentius menighet, Drammen, og fra Vår Frue menighet, Porsgrunn, ved at det får et territorium hvis utstrekning sammenfaller med kommunene Kongsberg, Øvre Eiker – unntatt grunnkretsene Hokksund omegn (30480401), Loesmoen nord (30480407) og Loesmoen syd (30480408), som forblir i St. Laurentius menighet, Drammen –, Modum, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal i Viken fylke, og kommunene Notodden, Hjartdal, Tinn, Vinje og Tokke i Vestfold og Telemark fylke.

Kapital fra hver av de to nevnte menigheter avgis til den nye menighet basert på regnskapsført egenkapital 31. desember 2020 i hver av menighetene, og forholdsvis ut fra hvor stor del av de registrerte medlemmer som på opprettelsestidspunktet overføres til det nye sogn. Løsøre samt andre rettigheter og plikter overføres tilsvarende ut fra en skjønnsmessig vurdering. Bispedømmets økonom gis fullmakt til å iverksette disse avgivelser og overføringer.

Sognepresten pålegges å sørge for etablering av menighetsråd innen to måneder og av finansråd innen tre måneder fra opprettelsen.

Som en sammenslutning av troende registreres menigheten i Enhetsregisteret som «forening» med som formål «katolsk virksomhet som sognemenighet». De rettslige forhold vil bli nærmere beskrevet i egne vedtekter.

Oslo, 20.05.2021.

Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

Anne-Mette Ringdal
Kansler